คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหาร JICA

    นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency  (JICA) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Saito Atsushi ผู้บริหารระดับสูงจาก JICA และคณะได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานจากที่ปรึกษาทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ Capacity Building, Data Base, Pilot Zone, Universal Design

     โดยคณะจาก  JICA  ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมทีมงานทุกท่าน  ที่ได้ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ ตรงตามแผนงานที่กำหนด และขอให้การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ต้นแบบ ณ บริเวณชุมชนพระองค์ขาว อำเภอเมืองพิษณุโลก สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  พร้อมนี้ที่ประชุมฯ ได้กำหนดร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก