คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ถอดบทเรียนการพัฒนา โซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน เสริมศักยภาพให้ทีมเทศบาลนครพิษณุโลก สร้างความพร้อมการขับเคลื่อนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปราบไตรจักร ม.นเรศวร รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และคณะ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน ให้กับคณะทำงานหลักของสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกกว่า 30 คน ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency   (JICA)    โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาของโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมการถอดบทเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเพื่อผู้สูงอายุ หลังจากที่ได้ฝึกอบรมการสร้างทีม Ageing Society เพื่อสังคมผู้สูงอายุที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของทีมบุคลากรจากสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก   สำหรับการรองรับสังคมสูงวัยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก