ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างปรับปรุงวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จำนวน 1 งาน