วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มีสถานะเทียบเท่าคณะวิชา ทั้งนี้ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กราบนมัสการพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนี้ ได้ถวายพวงมาลัยแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พร้อมนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.ครรชิต สุขนาค อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในฐานะคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ  ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ และคุณจีระพรรณ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรุณาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร