สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน  ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้

การประชุมดังกล่าว ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมผู้สูงวัย และ อาจารย์กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ กว่า 80  คน ซึ่งจัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) และมีผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ที่ประชุมได้เสนอ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมกายภาพ และเศรษฐกิจ ซึ่งได้นำเสนอโครงการ Mega-project ซึ่งจะนำไปเสนอเพื่อหาแหล่งทุนสนับสนุน และภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติในการร่วมดำเนินการต่อไป