วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ในมุมมองนักธุรกิจและภาคประชาสังคมเขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมดำเนินการเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจและนักประชาสังคม โดยจัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมองภาคธุรกิจและประชาสังคม จังหวัดนครสวรรค์
การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ คุณวาสนา อัศรานุรักษ์ เครือข่ายของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน BCL และตัวแทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจและประชาสังคม จากหน่วยงานในเขตเมืองนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้สถานการณ์และมุมมองด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเขตเมืองนครสวรรค์ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในมุมมองนักธุรกิจและภาคประชาสังคมเขตเมืองนครสวรรค์ เพื่อนำไปสู่การนำข้อคิดเห็นไปสู่นโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ในการเสนอความคิดเห็นต่อระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง โดยให้นักธุรกิจและภาคประชาสังคม ในเขตเมืองนครสวรรค์ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองทั้งอดีต ปัจจุบัน และในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์