วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมร่วมกับทีมปฏิบัติการ ในพื้นที่นำร่องเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ                   ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   และที่ปรึกษาหลักของทีมปฏิบัติการในโซนนำร่องของเทศบาลนครพิษณุโลก   นำทีมจัดประชุมร่วมกับคณะทำงานทีมปฏิบัติการในโซนนำร่องของเทศบาลฯ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯพร้อมทีมงาน และทีมงานจากสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม

ในการประชุมครั้งนี้   มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันสร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ  และร้อยเรียงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ทั้งด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมกายภาพ และเศรษฐกิจ โดยภาระหน้าที่ของทีมปฏิบัติการในโซนนำร่องของเทศบาลนครพิษณุโลกคือการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง   ทั้งนี้ มีการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชุมชน ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วัดอรัญญิก ซึ่งจะมีการเรียนเชิญภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่