วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรระดับนานาชาติ) เน้นวิจัยและพัฒนาด้านภาวะผู้นำ และการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร โดยมีผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนิสิตใหม่  อาทิ  รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อ 3 คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ให้บริการสุขภาพจากประเทศ Timor-Leste ประเทศ Kenya และประเทศ Malawi

พร้อมนี้ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  ได้กล่าวแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาการจัดการระบบสุขภาพ  และจัดให้มีการเรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย และสังคมไทย โดยได้เชิญนิสิตต่างชาติรุ่นพี่ จากประเทศภูฏานและบังคลาเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน หน่วยงานสำคัญภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักหอสมุด  และเยี่ยมชมสถานที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้บริการแก่นิสิต