วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมอง Health Professionals

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน  เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  มุมมอง  Health Professionals  ณ ศูนย์ชีวนันท์ จังหวัดนครสวรรค์


การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และทีมงานวิชาชีพสุขภาพจากศูนย์ชีวนันท์ ที่อำนวยความสะดวกเรื่องการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม การอนุเคราะห์สถานที่และการจัดเวทีดังกล่าว ที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากผู้แทนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ประกอบด้วย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลร่มฉัตร เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตเทศบาลเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อขอรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง  ในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อจะนำข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องไปนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ในการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองของจังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดกำแพงเพชร   เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้านต่าง ๆ สำหรับการตัดสินใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต