วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก เตรียมพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รองรับสังคมสูงวัย เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะที่ปรึกษาทุกท่าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้เตรียมแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการประชุม Kick off การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก พร้อมกำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก