วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครั้งนี้

ในส่วนของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 และเริ่มเปิดสอนโดยมีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นมา