นายอำเภอปางศิลาทองพร้อมขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง
ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งพื้นที่สนใจ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหาของพื้นที่ 2) ปัญหาสำคัญของระดับชาติ และ SDGs คือ NCDs และ RTI (road traffic injuries) และได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยฯ ทั้งนี้ นายอำเภอปางศิลาทองได้ให้ความสำคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมอบหมายให้ทีมจัดการระบบสุขภาพของอำเภอปางศิลาทอง ประกอบด้วย นายอลงกต พวงพุ่ม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางแววตา พวงพุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น นายสุรชัย วันเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม นางสาวพรสวรรค์ ภูมี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลภาพเพชรเจริญ และนางสาวปุณยนุช วัดพระยา นักวิชาการสาธารณสุข เตรียมดำเนินการเพื่อยกร่างโครงการฯ สำหรับดำเนินการต่อไป