วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบกิจกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ Activity Design ให้กับคณะทำงานหลักของเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิลบล   โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม (Activity Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Mr. Stefan Bannach ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมจาก  BCD Consulting in Development Co.,Ltd.   และทีมวิทยากรครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม (Activity Design) สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงานและโครงการฯ  ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมกายภาพ และเศรษฐกิจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพให้กับคณะทำงานหลักของเทศบาลนครพิษณุโลก ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะ แนวทางในการวางแผนเพื่อออกแบบกิจกรรมให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป