เทศบาลนครพิษณุโลก และ ALMEC Corporation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ Mr.Haruhiko Imai   ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง  จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดย ALMEC Corporation, องค์กรซึ่งดำรงอยู่และก่อตั้งโดยชอบภายใต้กฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและทบทวนแนวคิดการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหนึ่งในหกเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งจะมีการก่อสร้าง และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว ได้แก่ หมวดงานรื้อถอนของเดิมและปรับพื้นที่นอกอาคาร หมวดงานปรับปรุงภายในอาคาร หมวดงานทางเท้าและทางลาด พร้อมราวจับนอกอาคาร หมวดงานหลังคาคลุมทางเดิน หมวดงานลานเอนกประสงค์ หมวดงานที่จอดรถและป้ายสัญลักษณ์ หมวดงานกระบะปลูกต้นไม้ หมวดงานปลูกต้นไม้และตกแต่งสวน และหมวดงานรางระบายน้ำ หลังคาคลุมทางเดิน หมวดงานลานอเนกประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก JICA

จากความร่วมมือดังกล่าว เป็นการดำเนินโครงการภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ตามที่ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาหลัก ซึ่งในส่วนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อมวลชน มี ผศ.ช่อเพชร พานระลึก  อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร  เป็นผู้ดำเนินการ  โดยจัดพิธีลงนามขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560    ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก