วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหารูปแบบการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพเขตเมืองของจังหวัดนครสวรรค์  โดยจัดประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560  ได้รับเกียรติจาก นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 37  คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบในการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง ของเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบที่เหมาะสม โดยการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการเลือกรูปแบบ และการกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมื่อสามารถเลือกรูปแบบได้แล้ว

ในการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”1922,1923,1924,1925″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]