วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559   ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร  ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครั้งนี้

ทั้งนี้  ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รวม 5  องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “World-Class College of Health Systems Management” สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย มาตรฐานระดับสากล เน้นการวิจัยแบบพหุวิทยาการ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการระบบสุขภาพ ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม การบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 และเริ่มเปิดสอนโดยมีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นมา