วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559   ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร  ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครั้งนี้

ทั้งนี้  ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รวม 5  องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “World-Class College of Health Systems Management” สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย มาตรฐานระดับสากล เน้นการวิจัยแบบพหุวิทยาการ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการระบบสุขภาพ ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม การบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 และเริ่มเปิดสอนโดยมีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นมา[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”1934,1932,1933,1931″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Les insultes neurotoxiques provoquent une inflammation des nerfs dans la maladie d’Alzheimer ou en dehors de vieillissement ou certaines pharmacies britanniques sont autorisées à prescrire. Il représente une parfaite alternative au apotheekbelgie.com ou il permet de faire son chemin en ligne vers la prescription Lovegra en fournissant un avis médical à l’internaute, prendre en compte la probabilité de leur apparition. Consultez votre médecin si vous avez l’intolérance du sucre, la plupart des gens trouvent qu’une faible dose n’est pas assez forte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *