ม.นเรศวร ยกระดับการศึกษา สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ Adjunct Associate Professor David Briggs ประธานองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการระบบสุขภาพ ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมา เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ พร้อมนี้ได้เป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการพัฒนาแนวทางการศึกษาทั้งแบบออนไลน์ และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า รวมถึงการจัดทำสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร