วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบสุขภาพ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (นานาชาติ) ด้านการจัดการระบบสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University, Australia และประธาน Society of Health Administration Program is Education (SHAPE) ซึ่งเป็นองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค เดินทางมาเป็นวิทยากรในการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (นานาชาติ) ในประเด็นการจัดการโครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญของผู้บริหารระบบสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

                 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (นานาชาติ) นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร โดยมีนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน เคนย่า มาลาวี ติมอร์ตะวันออก และประเทศไทย เข้าร่วม 20 คน โดยบางส่วนเป็นนิสิตที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่สังคม รวมถึงการสร้างโอกาสให้นิสิตต่างชาติของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนานาชาติและเป็นการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนิสิตหลักสูตรนานาชาติของคณะและวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วย

          ในการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (นานาชาติ) ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีเปิดและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้และการทำวิจัยของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ils éliminent les symptômes sans effets secondaires dangereux, c’est pour cette raison que les Les pharmacies en ligne en France pilules sont vendues sans ordonnance ou il a rejoint la liste des exercices de pénis. Ces photos me permettent de mesurer les changements cosmétiques après traitement.

[vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”2094,2095,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2093″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *