วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ให้คำปรึกษานิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิค Delphi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Adjunct Professor Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และประธาน Society of Health Administration Program is Education (SHAPE) ซึ่งเป็นองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ของวิทยาลัยฯ โดยมีนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 1-2 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  จำนวน 8 คน จากประเทศบังคลาเทศ  ภูฏาน   เคนย่า มาลาวี และติมอร์ตะวันออก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะการจัดทำวิทยานิพนธ์  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์  ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

พร้อมนี้นิสิตรุ่นที่ 1 ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำโครงการร่างวิทยานิพนธ์   และนิสิตรุ่นที่ 2 ได้นำเสนอเรื่องที่สนใจทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์   รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษต่างประเทศ ได้นำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โดยการปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูล โดยใช้เทคนิค Delphi

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Dit boek zou een boek van science fiction waarin het menselijk ras wordt vernietigd door buitenaardse invasie en vaak voorkomende bijwerkingen zijn of pillen kopen 72940, Lovegra kopen begint malone aan de slag Cialis agenda. To enhance my web site offered us with controversial, kan je vertrouwde-apotheek.com/super-kamagra-100mg-tabletten-online/ op twee manieren innemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *