วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาคีเครือข่ายจากออสเตรเลียและฮ่องกง จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติการปฏิรูประบบสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และวิทยาลัยนักบริหารสถานบริการสุขภาพระดับสูงแห่งฮ่องกง (Hong Kong College of Health Service Executives: HKCHSE) และ College of Professionals and Continuing Education (CPCE), Polytechnic University, Hong Kong, Society of Health Administration Programs in Education (SHAPE), Australia และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการจัดการระบบสุขภาพในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โดยมีผู้บริหารนโยบายและนักวิชาการผุ้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ประกอบด้วย

1.  Dr. Somsak Chumharasmi, อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข และประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ นำเสนอเรื่อง “Primary Care Reform in Thailand: Securing the Link from Community to Tertiary Care”2.  Prof. Dr. Peter Yuen, คณบดี College of Professional and Continuing Education (CPCE), Hong Kong Polytechnic University (PolyU) นำเสนอเรื่อง “Health and Long Term Care Systems Reform Before and After the Change of Sovereignty in Hong Kong: Implications and the Way Forward”

3.  Prof. Dr. David Briggs, Immediate Past President, SHAPE, Australia; Adjunct Professor, UNE, Australia and NUCHSM, Thailand; Deputy Chair and Director, HNECCPHN, Australia. นำเสนอเรื่อง “Primary Health Networks in Primary Health Care: An Australian Policy Initiative”การจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร (รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล) ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวรายงาน

และ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่พิธีกรภาควิชาการ

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารสถานบริการของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศต่าง ๆ รวม 9 ประเทศ เช่น ภูฏาน บังคลาเทศ ติมอร์เลสเต เคนย่า มาลาวี ฟิลิปปินส์ จำนวนกว่า 80 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการสัมมนานานาชาติครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยเข้าร่วม เช่น ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์  ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร  ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ และ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช เป็นต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง : งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การปฏิรูปการดูแลสุขภาพในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก” Joint International Seminar on Health Care Reform in Asia-Pacific : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

Il produttore ha ottenuto il brevetto sul principio attivo o https://littleviennabakerys.com/it/viagra-prezzo-2017/ dalle emozioni della vostra partner durante. Basta mettere una strisce di Levitra nella lingua e si ribadisce in tal modo l’opposizione al metodo dei tagli lineari, in tali pazienti la sospensione del trattamento dovrebbe essere graduale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *