พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรในระดับนานาชาติของประเทศไทยและในภูมิภาค) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มุ่งพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำและการจัดการระบบสุขภาพ

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนิสิต ใหม่ อาทิรศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศภูฏาน รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.พัชรินทร์สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นต้น สำหรับปี การศึกษานี้ มีนิสิตต่างชาติที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก ม.นเรศวร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ให้บริการสุขภาพ จากประเทศภูฏานและประเทศบังคลาเทศ

 

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ตามดำริของ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเป้าหมายสำคัญ ในการเป็นกลไกทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการระบบสุขภาพของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านภาวะผู้นำและการ จัดการระบบสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ASEAN และภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง การดำเนินงานนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย วิจัยและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ (Going World Class) ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ นับเป็นหลักสูตรในระดับนานาชาติของประเทศไทย และ ในภูมิภาค

 

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้เรียนเชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ มาจัดการ เรียนการสอน ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาภาวะผู้นำ และการจัดการระบบสุขภาพที่เข้มข้นอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ มากกว่า 20 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูง ด้านการจัดการระบบสุขภาพ เช่น จากประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ภูฏาน บังคลาเทศ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศจีน เป็นต้น ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของ หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติจริง โดยมีความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับระบบสุขภาพระดับ อำเภอของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข