บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกระทรวงสุขธารณสุข ในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศเพื่อทำให้การปฏิรูปสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

[gview file=”http://chsm.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/02/MOU.pdf”]