World Health Organization

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร
ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่
สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านการจัดการการสร้างหลักประกันสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยปราศจากอุปสรรคทางด้านการเงิน

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ให้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการจัดการการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยปราศจากอุปสรรคทางด้านการเงิน (Consultancy of the way forward for covering the informal sector in Lao PDR by ensuring adequate access to quality health services the need without financial hardship) นำโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) และ ดร.ครรชิต สุขนาค อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร

วิทยาลัยฯ โดยคณะทำงานได้จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการจัดการการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยปราศจากอุปสรรคทางด้านการเงิน โดยมีข้อเสนอที่สำคัญคือ การเร่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรของสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนให้วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและทดลองจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการหลักประกันสุขภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการของสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน 2560 นี้ นับได้ว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวของวิทยาลัยฯ เป็นการตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาและนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะต้องก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหรือระดับโลก (Going World Class) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานระดับนานาชาติอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ