DHS StartUP

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. ให้วิจัยเพื่อพัฒนาอำ เภอต้นแบบ ถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำ เภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (DHS StartUP)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัด พิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รักษาการในตำ แหน่งผู้อำ นวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาอำ เภอต้นแบบถ่ายทอดการจัดการ ระบบสุขภาพอำ เภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (DHS StartUp) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯและขอคำ ปรึกษา หารือการทำ งานร่วมกันกับผู้บริหารและแกนนำ การจัดการระบบสุขภาพ อำ เภอ 5 แห่ง และอำ เภอร่วมเรียนรู้ 2 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำ ประเทศภูฎาน, ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำ นวยการโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นทีมแกนนำ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญทีมแกนนำจาก 5 อำ เภอ ในเขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ได้แก่ อำ เภอบ้านตาก จังหวัดตาก, อำ เภอ คลองขลุง อำ เภอโกสัมพีนคร อำ เภอทรายทองวัฒนา และอำ เภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่เรียนรู้ 2 อำ เภอ ประกอบด้วย อำ เภอสว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี และ อำ เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงผู้บริหารสำ นักงานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด รวมกว่า 40 คน