Share Your Love to NU

นิสิตชมรมพุทธศาสน์ พร้อมนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันมาฆบูชาและวันแห่งความรัก

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  หอพระเทพรัตน์  ม.นเรศวร  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดี ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์ โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้กราบนิมนต์ พระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดมนต์บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และทำสมาธิ  โดยแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง สัจจะ (ความซื่อสัตย์) ทะมะ (การฝึกตน) ขันติ (ความอดทน) และจาคะ (การบริจาค / ความเสียสละ) ทั้งนี้เพื่อให้ฆราวาสผู้ร่วมพิธีกรรมได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เกิดความดีงาม ความรักสามัคคี ความสว่างและสงบด้วยสติปัญญา ทั้งนี้ ศ. (พิเศษ) ดร.กาญจนา ได้ถวายพวงมาลัยแด่พระพุทธรูป ภปร.ประจำม.นเรศวร แด่พระพุทธรูปปางนาคปรก แด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ และแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบรรพชน และบูรพมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ

กิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันมาฆบูชาและวันแห่งความรัก ได้รับความร่วมมือจากนิสิตชมรมพุทธศาสน์ และนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ถึงแม้จะต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม ก็ได้ให้ความสำคัญและสนใจมาร่วมด้วยช่วยกัน ในการจัดกิจกรรมร่วมแสดงความรัก ความสามัคคีครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสนับสนุนนโยบาย Green and Clean University ที่เป็นรูปธรรม โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมทางสุขภาพคือการดูแลตนเอง การแบ่งปัน การใส่ใจกับเพื่อน สังคม และสิ่งแวดล้อม การไม่แบ่งแยกว่าเขาเป็นใครในสังคม ซึ่งทุกคนมีคุณค่ามีความหมาย มีกำลังน้อยมาช่วยน้อย มีกำลังมากมาช่วยมาก ซึ่งจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยการดูแลกาย ใจและสติปัญญา ทั้งนี้การดูแลกาย ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยร่วมกันทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป ภปร. พระพุทธรูปปางนาคปรก รวมถึงขัดพื้นบริเวณภายใน – นอกหอพระเทพรัตน์ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 80 คน