วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในรายวิชา Health Systems Management และ Research Methodology

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang (Senior Lecturer and Course Coordinator Health Service Management, La Trobe University) ให้กับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาดังกล่าว

ทั้งนี้ Dr. Zhanming Liang เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การจัดการระบบสุขภาพอำเภอและเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยการจัดการบริการสุขภาพและการฝึกอบรมในประเทศไทย ทั้งนี้วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพของเราจะได้รับการพัฒนาและเป็นประโยชน์แก่นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกในการเรีบนการบริหารการจัดการระบบสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร