การประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP)

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานจัดการประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Zhanming Liang (Senior Lecturer and Course Coordinator Health Service Management, La Trobe University, Australia) ดร.เบญจพร รัชตารมย์ ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม นางอกนิษฐ์ หงสวีณะ และนางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา

ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกับ La trobe University ประเทศออสเตรีเลีย ในโอกาสต่อไป