วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานวิจัยสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3

              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชากังราว อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   โดยคณะผู้บริหาร  และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้บริหารจาก ม.นเรศวร ได้แก่ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิจัยฯ สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญ ประกอบด้วย เพื่อกำหนดทางเลือก เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือกของแต่ละทางเลือก เพื่อประเมินทางเลือกของแนวทาง เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองสำหรับเขตสุขภาพที่ 3 ตามเกณฑ์พิจารณาที่เสนอไว้ในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการตัดสินใจในโอกาสต่อไป ตลอดจนเพื่อพัฒนาแนวทางเบื้องต้นให้แก่องค์กรในการบริหารระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 ควรต้องมีการดำเนินการ หากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่นำเสนอได้รับการเลือกไปดำเนินการ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ หัวหน้ากุล่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และทิศทางการจัดบริการสุขภาพเขตเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   และ นพ.อภิชาต วิสิทธ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และทิศทางการจัดบริการสุขภาพเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ คณะทำงานวิจัยได้มีกำหนดเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบสุขภาพอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่ 27 มีนาคม 2560