หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 4 หลักสูตรด้านระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กรมความร่วมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการต่างต่างประเทศ ได้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 20 หลักสูตร จากทั้งสิ้น 11 มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตต่างชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) 

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science in Health Systems Management ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นับเป็น 1 ใน  4 หลักสูตรทางด้านการจัดการระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ   จาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ  เช่น   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการคัดเลือก