วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีม DHS StartUp สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมษายน ๒๕๖๐

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUp) ๗ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และ ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ วิทยากรพิเศษของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของผู้อาวุโสที่มีต่อระบบสุขภาพไทย และเป็นการสืบสานและทำนุศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับผู้บริหาร และทีมต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ๗ แห่งในภาคเหนือตอนล่าง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนายุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก