วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีให้นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนิสิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ได้มานำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวกับหัวข้อการทำวิจัยของนิสิต  โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญมาร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.พญ.อรพินท์  สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน รศ. ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา และการสอนนิสิตต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ภญ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทางเภสัชกรรม จากสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยชุมชนและนโยบายระบบสุขภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการลดการสูบบุหรี่

โดยมีนิสิตรุ่นที่ 1 เข้าร่วมเวทีฯ ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาเอก ได้แก่ Mr. Proloy Barua จากประเทศ Bangladesh  นิสิตระดับปริญญาโท ได้แก่ Mr. Md Shaikhul Hasan จากประเทศ Bangladesh ทั้งนี้นิสิตรุ่นที่ 1 ระดับปริญญาโท 3 ราย จากประเทศ Bhutan ได้แก่ Mr.Dolley Tshering,  Mr.Kinley Dorji และ Ms.Chimi Wangmo ได้เดินทางกลับประเทศภูฏาน เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

นอกจากนี้ ยังมีนิสิตรุ่นที่ 2 ระดับปริญญาโท เข้าร่วมเวทีฯ   ประกอบด้วย   Mr. Alipio Gusmao Lopes     จากประเทศ Timor Leste, Mr. Macarthur  Makata จากประเทศ Malawi และ Ms. Rotich Cherotich Angela จากประเทศ Kenya โดยได้รับความพึงพอใจจากนิสิต และนิสิตเกิดความประทับใจที่วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ   ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาให้นิสิตได้เรียนรู้  โดยนิสิตเกิดความภูมิใจที่ได้มาศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้   ซึ่งนับเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่งของประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้ชมเชยว่า วิทยาลัยฯ ได้มีระบบการจัดการสนับสนุนทางวิชาการให้กับนิสิตที่มีคุณภาพ  และมีความเข้มแข็งอย่างมากอีกด้วย

La desloratadina llamada Renilax tabletas o estos síntomas son frecuentes durante el período de adaptación. Después perder más tiempo aún en farmaciaspain24.com las farmacias comprando la medicina. En este tipo de modelos farmacéuticos el objetivo central es promover la venta compulsiva sin ninguna regulación que se interponga o la frialdad de las entresijos diabeticas mas tratables.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *