วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนชีวิตสูงวัย อยู่อย่างไรให้ใจเบา ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว จังหวัดพิษณุโลก  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้า ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนชีวิตสูงวัย อยู่อย่างไรให้ใจเบา

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ให้เป็น 1 ใน  6  พื้นที่นำร่อง   โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  Japan International Cooperation Agency (JICA)   และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นพ.สาโรจน์ สันตยาการ ข้าราชการบำนาญ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  และคุณอรทัย ชะฟู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา การจัดกระบวนการศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญา และการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง ในระยะสุดท้ายของการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และแนวทางในการตอบข้อคำถามในสมุดเบาใจ รวมถึงอธิบายข้อคำถามให้ผู้สูงอายุเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้สูงอายุสามารถเขียนความต้องการของตนเองเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตลงไปในสมุดเบาใจ เพื่อให้วาระสุดท้ายเป็นไปตามความต้องการของตนเอง ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลานั้นสมุดเบาใจจะถือเป็นพินัยกรรมชีวิตของผู้สูงอายุ และสมุดเบาใจนี้สามารถแก้ไขได้ตลอดเมื่อผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สูงอายุผู้สนใจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 30 คน