วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากนิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งนับเป็นการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่สนับสนุนให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในเรื่องจิตบริการ การส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม และการพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการแนวใหม่ที่มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ภายในและบริเวณโดยรอบหอพระเทพรัตน์ ม.นเรศวร


ทั้งนี้ ขอขอบคุณนิสิตต่างชาติ จากคณะต่างๆ /วิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นต้น ที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ และขอขอบคุณทีมงานจากกองอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงามเป็นอย่างยิ่ง