วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ภายใต้การสนับสนุนจาก JICA

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ภายในวัดอรัญญิก   อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ให้เป็น 1 ใน 6 พื้นที่นำร่อง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญ Mr. ATSUSHI SAITO ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองจากประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจาก JICA และ นายเอกสิทธิ์ รัตนพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานโดย Mr. ATSUSHI SAITO ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทกับการทำงานร่วมกันตลอดโครงการฯ และจัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างสูงสำหรับประชาชนในเทศบาลนครพิษณุโลก และท้องถิ่นอื่นๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม ในด้านของการบูรณาการความต้องการของชุมชนเข้ากับแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับใช้แนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จากการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อจัดการกับปัญหาและความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชน โดยสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  สำหรับการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงธรรมะบรรยายเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย  พระกำพล คมฺภีรญาณเมธี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันออก   การแสดงของผู้สูงอายุในชุมชน  การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนวัดอรัญญิก และมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัย ประกอบด้วย  สำนักและกองต่างๆ ในเทศบาลนครพิษณุโลก ได้แก่ กองสวัสดิการ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักการช่าง ชมรมผู้สูงอายุ 4 โซน ประกอบด้วย โซนพระองค์ขาว โซนพันปี โซนมหานุภาพ โซนประชาอุทิศ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงเรียนสุขภาพนครพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก  และจัดจำหน่ายสินค้า    เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ที่สำคัญมีการรับ – ส่งมอบสนามเปตอง บริเวณภายในวัดอรัญญิก เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

ในส่วนของนิทรรศการของสำนักการช่าง  มีการนำโมเดลบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้งบประมาณ JICA มาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมผลงาน โดยมี ผศ.ช่อเพชร พานระลึก อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในการดำเนินการในส่วนนี้อีกด้วย