ม.นเรศวร จับมือกับ จังหวัดกำแพงเพชร และ สธ. ร่วมกับ สปสช.และ สสส. พร้อมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน โครงการ DHS StartUP ขยายสู่การขับเคลื่อนคณะกรรมการ พชอ.มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายโลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครบ 11 อำเภอ เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย

VTR DHS StartUP Final

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ซึ่งมี นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุข จ.กำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ

และนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร โดยมี นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7สสส. นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ร่วมเวทีแถลงข่าวและเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “อำเภอกับการจัดการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ

ซึ่งมีผู้บริหารอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอ อาทิ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นต้น ให้เกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 150 คน

โครงการดังกล่าว วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมดำเนินการกับพื้นที่ 5 อำเภอต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ อ.โกสัมพีนคร คลองขลุง ปางศิลาทอง ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร และ อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งมีกลไกการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาสมรรถนะ Key Actors สำคัญ ได้แก่ Consultant Team ซึ่งเป็นทีมนักวิชาการของ ม.นเรศวร และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสหสาขา ในพื้นที่ ที่ได้รับการยอมรับความสำเร็จ ทำหน้าที่หนุนเสริมให้ DHS StartUP Team ซึ่งประกอบด้วยแกนนำหลักในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ สามารถเสริมหนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เกิดการจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพ โดยใช้แนวคิดการใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการให้บริการสุขภาพ ตามแนวนโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบสุขภาพอำเภอมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

การจัดงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม Kick Off ขับเคลื่อนคณะกรรมการ พชอ. เป็นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งจัดให้มีพิธีลงนามร่วมกับ 11 อำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชร โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 54 ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ พชอ. ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นําและเจ้าของร่วมกัน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป