วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้ จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประสิทธ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แก่งคอยและ คุณสมาน คงสมบูรณ์ สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ในฐานะเลขานุการ พชอ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการจัดการในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยได้ลงศึกษาดูงานในการปฏิบัติการในพื้นที่ รพ.สต.หินซ้อน และ รพ.สต.ท่ามะปราง เพื่อศึกษาดูงานการทำงานระดับตำบล รวมถึงได้มีการสะท้อนบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับอำเภอต้นแบบ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ต้นแบบอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และทีมการจัดการระบบสุขภาพ จากอำเภอคลองขลุง โกสัมพีนคร ทรายทองวัฒนา ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ รวม 25 คน

การศึกษาดูงานครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพอำเภอ โดยใช้แนวคิดพื้นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ของโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานและทำหน้าที่ Facilitator ในการถอดบทเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้