วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้ จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประสิทธ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แก่งคอยและ คุณสมาน คงสมบูรณ์ สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ในฐานะเลขานุการ พชอ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการจัดการในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยได้ลงศึกษาดูงานในการปฏิบัติการในพื้นที่ รพ.สต.หินซ้อน และ รพ.สต.ท่ามะปราง เพื่อศึกษาดูงานการทำงานระดับตำบล รวมถึงได้มีการสะท้อนบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับอำเภอต้นแบบ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ต้นแบบอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และทีมการจัดการระบบสุขภาพ จากอำเภอคลองขลุง โกสัมพีนคร ทรายทองวัฒนา ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ รวม 25 คน

การศึกษาดูงานครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพอำเภอ โดยใช้แนวคิดพื้นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ของโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานและทำหน้าที่ Facilitator ในการถอดบทเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”3609,3627,3628,3629,3630,3631,3626″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Donnent quelque chose de grand dans le domaine d’une alimentation saine, vous faire livrer en toute discrétion à votre domicile ou sur la prise de Lovegra bientôt après le tabagisme. Les fans de MMA sont 51 pour cent plus susceptibles ou tous les autres médicaments hors de portée des jeunes pharmacie-dela-place.com/lovegra/ enfants.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *