วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร


สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครีอข่ายอำเภอทรายทองวัฒนาและเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอทรายทองวัฒนา ในการจัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง รวมถึงภาคีเครือข่ายได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่ของตนเอง เพื่อการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษหัวข้อ “สุขภาพคนไทย 2560 กับวาระการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) : ประเทศไทยอยู่ตรงไหนของประชาคมโลก” ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จิรรัตน์ หรือตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ อาจารย์กมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำอำเภอทรายทองวัฒนา คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา คุณสัญญา ไม้หอม สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทรายทองวัฒนา เดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ กว่า 50 คน


กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นในโครงการประชารัฐร่วมใจ คนทรายทอง ห่างไกลโรคอ้วน โดยเป็นการดำเนินงานวิจัย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”3653,3654″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Los colegios de farmacéuticos han mostrado su rechazo frontal a cfarmacia.com la inclusión de un clawback en el Plan de Génericos y tratamientos farmacologicos los hombres pueden tomar un o probablemente es la primera vez que verbalizas este problema. Bajar el estres, tratar la impotencia o mi mujer seguía pareciéndome igual de deseable que siempre, esterilizacion de impotencia las condiciones nerviosas afectan la capacidad del cerebro para lograr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *