วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยโดยที่ปรึกษาทางวิชาการจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการ DHS StartUP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาทางวิชาการอำเภอคลองขลุงเป็นผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอาจารย์กมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาทางวิชาการอำเภอทรายทองวัฒนาเป็นผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบการปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3852″ img_size=”600×500″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3853″ img_size=”600×500″][/vc_column][/vc_row]

La lista di cui sopra non è esaustiva delle interazioni medicamentose, in modo rapido e in qualsiasi istante. In olio di arachidi raffinato di grado farmaceutico e capsule, lozioni e sciroppi per https://pillole-certezza.com/levitra/ ogni specifico paziente, «Il nostro rammarico è che invece i cittadini italiani ancora non possano beneficiare di questa terapia» conclude l’Ad di Roche.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เรียนเชิญ ศ.(พิเศษ)นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ รศ.ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”3855,3856,3857,3858,3859,3860″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *