วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามประเมินผล ภายใต้แนวคิด SDGs Evaluation ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามประเมินผลภายใต้แนวคิด SDGs Evaluation ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ในการหนุนเสริมให้มีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) ได้เรียนเชิญ พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กรอบคิดการเชื่อมต่อ DHB กับการทำงานของชุมชน”

นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเรื่อง ทบทวนการทำงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกรอบแนวคิด และบทเรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดย รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอ รวมทั้งทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUP Team) 5 อำเภอต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 20 คน ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการ DHS StartUP ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)