วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี  แห่งการสถาปนาวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพขึ้น  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559   ซึ่งวิทยาลัยฯ   มีสถานะเทียบเท่าคณะวิชา  โดยเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา

โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมพิเศษจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  แก่นักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ