วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ 12 องค์กร สถาบัน มุ่งสร้างเครือข่ายนักประเมินงาน สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (สนับสนุนโดย สสส.)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์  โดยมีองค์กร และสถาบันต่าง ๆ   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ รวม 12 ฝ่าย ได้แก่  กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานทั้ง 12 ฝ่าย   ร่วมมือกันพัฒนาระเบียบวิธีการประเมิน   และองค์ความรู้ด้านการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์   นำไปสู่การสร้างระเบียบมาตรฐานในการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์   และร่วมมือพัฒนานักวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัย   ด้านการประเมินงานสุขภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ในระยะยาว

โดยมีกรอบความร่วมมือ ดังนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย โดยหน่วยงานทั้ง 12 ฝ่ายร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อมาพัฒนาโครงการร่วมกัน
  2. ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร ในเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่างานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเชื่อมโยงและประสานความรู้ความเข้าใจระหว่างงานวิชาการกับการปฏิบัติและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทั้งในเรื่องของการตั้งประเด็นและกำหนดคำถามและการเผยแพร่ผลการศึกาแก่ผู้กำหนดนโยบาย
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานวิจัยหรือการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรด้านการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *