วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ สำหรับอำเภอต้นแบบและทีมที่ปรึกษา ณ สาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ

ทั้งนี้ ต้อนรับโดย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คุณณรงค์ ไมตรีจิตร์ สาธารณสุขอำเภอชะอำ และ นายแพทย์ประกาศิต ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการจัดการในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ รวมถึงได้มีการสะท้อนบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ดำเนินการตามแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอต้นแบบ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ต้นแบบอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และทีมการจัดการระบบสุขภาพจากอำเภอคลองขลุง โกสัมพีนคร ทรายทองวัฒนา และปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพอำเภอ โดยใช้แนวคิดพื้นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUP ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://chsm.nu.ac.th/dhsstartup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]