วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 2/2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 2/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ รองผู้จัดการโครงการฯ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครพิษณุโลก และคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหารและแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่เข้าร่วมในโครงการฯ และอำเภอที่เป็นพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดทำโครงการวิจัยของพื้นที่อำเภอสุขภาพ การจัดทำโครงการวิจัยของที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งส่วนมากพื้นที่และที่ปรึกษาทางวิชาการได้ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการจัดทำบทคัดย่อ เพื่อตีพิมพ์ต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการวางแผนดำเนินการที่จะดำเนินงานต่อไป ได้แก่ การสรุปหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ การประเมินการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอสุขภาพโดยใช้แนวคิดของ SDGs การถอดบทเรียน การสังเคราะห์องค์ความรู้และนำขยายผลสู่อำเภออื่นๆ การจัดทำสื่อเผยแพร่ และการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 โดยจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 10-12 ผลงาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://chsm.nu.ac.th/dhsstartup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]