วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ และบทความวิชาการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจากเทศบาลนครพิษณุโลก รวมถึงคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ตลอดจนคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ซึ่งเป็นทีมที่ปรึกษาทางวิชาการประจำ 5 อำเภอต้นแบบ

ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ อาทิ Getting Publish ? : เหตุใดเราจึงต้องทำวิจัย และตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ + Tips และ Techniques ในการตีพิมพ์บทความวิจัย รวมถึงกิจกรรมวิพากษ์บทความวิจัย และเรียนรู้เค้าโครงสำคัญของบทความวิจัย ตลอดจนประเภทของงานวิจัย หลักการและโครงสร้างการเขียนงานวิจัย และหลักการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง เป็นต้น

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4400″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4402″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายการจัดการระบบสุขภาพ ทั้งในระดับทีมที่ปรึกษา (Consultant Team) และแกนนำขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพต้นแบบ (DHS StartUP Team) (Develop [D]) ของโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) และมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://chsm.nu.ac.th/dhsstartup

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”4403,4404,4405,4406,4407″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]