คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมร่วมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 256 เรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน ​

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)

ได้จัดการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” District Health Systems Management Development towards SDGs Achievement และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมท๊อปแลนด์ ชั้น 5 จังหวัดพิษณุโลก โดยการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นประธานการประชุมฯ

และได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางวิชาการ ร่วมหารือการเตรียมจัดประชุมวิชาการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครพิษณุโลก และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

พร้อมนี้ได้เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อได้นำเสนอข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ DHS StartUP ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]