มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development towards SDGs Achievement) และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs Achievement และการพัฒนาเครือข่ายการจัดการโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในระดับพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน”

โดย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ในฐานะประธานจัดการประชุมฯ ได้กล่าวรายงาน  โดยการประชุมครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ให้มีความรู้ในการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม และส่งผลประโยชน์ก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไปในอนาคต   โดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการ   ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”4439″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”4440″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ทั้งนี้  ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อสำคัญจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ “Australian Health Network : Innovation in Improving Patient Care” โดย Professor Dr. David Briggs Professor, University of New England, Australia. Deputy Chair, Director, Hunter New England Central Coast Primary Health Network.   “The Roles of Civil Society Organizations (CSOs) in Improving Health Promotion and Financing: The Philippine Experience โดย Dr. Jonathan David A. Flavier, Chairman of the Board of the Cooperative Movement for Encouraging NSV (No-scalpel Vasectomy)   การบรรยาย เรื่อง นโยบายสุขภาพแห่งชาติกับการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ โดย รศ.วิลาวัลย์  เสนารัตน์ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4441″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4442″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4443″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]รวมถึงได้จัดให้มีการอภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”   โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   จากกระทรวงสาธารณสุข   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กรมควบคุมโรค สภาการพยาบาล และ ม.นเรศวร “บทบาทของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ” โดย รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์  และ คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย ตาม Theme เช่น การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพพื้นที่ (R2R) การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพพื้นที่ (Academic Research) การจัดการทางการพยาบาล เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่   แกนนำระบบสุขภาพอำเภอ จากอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ที่ปรึกษาทางวิชาการ คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนนักวิชาการสาธารณสุข จากกรมควบคุมโรค และผู้สนใจ จำนวนกว่า 130 คน[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”4444,4445,4446,4447,4448,4449″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]