วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการพิจารณาผลสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561   ณ   ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Professor Dr. David Briggs, Professor, University of New England, Australia. Deputy Chair, Director, Hunter New England Central Coast Primary Health Network. ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ อาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์   ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคนต่างด้าวและคนไร้รัฐของประเทศไทย  ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”4433″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”4428″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอเรื่อง  Investigation of health disparity among migrant children in Thailand   โดย Mr. Proloy Barua นิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โอกาสนี้  วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Proloy Barua นิสิต ระดับปริญญาเอก ของวิทยาลัยฯ ที่สามารถผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ฯ ในครั้งนี้

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]