วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ณ ห้องประชุม 204 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ รองผู้จัดการโครงการฯ  นพ.สุธี ฮั่นตระกูล   รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก   และคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่เข้าร่วมในโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยที่ประชุมฯ ได้รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)    และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ    ในการวางแผนดำเนินการที่จะดำเนินงานต่อไป    ประกอบด้วย การประเมินการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอสุขภาพ   โดยใช้แนวคิดของ   SDGs  การสรุปหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ การถอดบทเรียน และการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ ชุดความรู้ เพื่อนำไปขยายผลในระดับอำเภอ   ระดับเขต และระดับประเทศ   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ได้ให้ความกรุณาช่วยดำเนินการบริหารจัดการโครงการฯ ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]