วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ร่วมกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นเรศวร จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ    ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ     มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  ของอำเภอต้นแบบไปสู่อำเภอที่มีความสนใจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ออกไปสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Consultant ที่มีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษา  ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับเขต[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4485″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4486″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ในการนี้  ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  ประจำอำเภอต่างๆ   รวมทั้ง   ทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ   (DHS StartUP Team)    อำเภอต้นแบบ   ได้แก่  อำเภอโกสัมพีนคร  อำเภอคลองขลุง  อำเภอทรายทองวัฒนา  อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยพื้นที่อำเภอต้นแบบได้เรียนเชิญอำเภอที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ได้แก่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอบึงสามัคคี อำเภอลานกระบือ  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร  และอำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก   เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

โดยกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการ DHS StartUP ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริหารโครงการโดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]