วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล   ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการระบบสุขภาพ    (หลักสูตรนานาชาติ)   โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ได้ขอเรียนเชิญ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  ม.นเรศวร   ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

โดย Mr. MD Shaikhul Hasan Nirob ได้นำเสนอวิทยานิพนธ์หัวข้อ ‘Factors relating to patients’ expectations and perceptions on the quality of outpatient post-stroke rehabilitation in Bangladesh’  โอกาสนี้   วิทยาลัยฯ  ขอแสดงความยินดีกับ Mr. MD Shaikhul Hasan Nirob   ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาโท รุ่น 1 ที่สามารถผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ ในครั้งนี้

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]